2017 m.

  1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. I ketv.
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketv.
  3. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. I ketv.
  4. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. II ketv.
  5. Finansiniu ataskaitu rinkinys 2017 m. III ketv.

2016 m.

  1. Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 d.

2015 m.

1. Aiškinamasis raštas prie 2015 m. rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita 2015-12-31.

3.Veiklos rezultatų ataskaita 2015-12-30

4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

5. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015-12-31

6. Ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

7. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

8. Pinigų srautų ataskaita 2015-12-31

9.  VSAFAS priedai

2014 m.

1. Finansinės ataskaitos už 2014 metus

2013 m.

1. Finansinės ataskaitos už 2013 metus

2. Aiškinamasis raštas ir jo priedai

 

 

 

Atgal